تبلیغات
در مورد هواپیما چه میدانید؟ - معرفی چراغهای موجود در سیستم روشنائی سطوح پروازی

معرفی چراغهای موجود در سیستم روشنائی سطوح پروازی

جمعه 21 آبان 1389 11:24 ب.ظ

نویسنده : شهاب .....

1- چراغ Runway edge :
این چراغ به دو نوع ایستاده و كفی می باشد كه در كناره های باند نصب شده و فاصله هر چراغ تا چراغ بعدی 60 متر می باشد . رنگ نور این چراغها تا 600 متر مانده به انتهای باند سفید و 600 متر انتهای باند به رنگ زرد می باشد .

2- چراغ Runway center line :
این چراغ از نوع كفی بوده و در محور مركزی باند نصب شده . فاصله این چراغها بسته به RVR فرودگاه 15 یا 30 متر میباشد . رنگ نور آنها از ابتدای باند تا 900 متر مانده به انتهای باند به رنگ سفید ،‌ از 900 متر تا 300 متر مانده به انتهای باند یكی در میان سفید و قرمز و 300 متر انتهایی به رنگ قرمز می باشد .
این چراغها در سیستم CATII به بالا نصب می شود .

3- چراغهای Runway toach down zone light :
این چراغها به صورت كفی بوده و از ابتدای باند به طول 900 متر كه از بعد از تریشلد و عمود بر محور سنتر لاین به تعداد 6 تا 8 عدد در هر ردیف نصب میشود . فاصله این چراغها 30 یا 60 متر بوده و رنگ آنها سفید می باشد و در هر ردیف سه عدد چراغ نصب می گردد . این چراغها یك جهته بوده و فقط از سمتی كه خلبان اقدام به فرود می كند دیده میشود . این چراغها در سیستم CATIIنصب میشود .

4-چراغهای آستانه باند (Runway thrishold light ‌) :
این چراغها در ابتدای باند نصب شده و عمود بر محور خط مركزی باند می باشد . رنگ این چراغها سبز بوده و نشان دهنده ابتدای باند به خلبان میباشد . ( خلبان بعد ازاین چراغها مجاز به زمین زدن چرخها است ) و بسته به نوع CAT سیستم ، تعداد این چراغها متغیر می باشد . این چراغها به صورت یك جهته ( دو سبز ) و یا دو جهته ( دوسبز و یك قرمز ) می باشد .

5- چراغهای Wing bar :
این چراغها به صورت یك جهته بوده و رنگ آن سبز می باشد و در راستای چراغهای تریشلد به منظور ایجاد دید بهتر نسبت به آستانه باند برای خلبان نصب می گردد .

6- چراغهای Runway end light :
این چراغها به رنگ قرمز بوده و یك طرفه می باشد و انتهای باند را به خلبان نشان میدهد . این چراغها دربین چراغهای تریشلد و عمود بر راستای محور باند نصب می گردد.
7- چراغهای Stop way ‌‌ :
اینچراغها در منطقه Stop way باند نصب شده . محل نصب این چراغها در دو طرف SWY میباشد و به صورت یك جهته به طرف داخل باند قرار می گیرد . فاصله هر چراغ با چراغ بعدی 60 متر بوده و در انتهای SWY و عمود بر محور خط وسط باند چهار عدد چراغ به منظور اتمام Stop way نصب می گردد. این چراغ در دو نوع ایستاده و كفی می باشد .

8- چراغهای Simple approach lighting system (SALS) :
این چراغها در فرودگاه هایی كه به صورت non-precision و non-Instrument می باشند نصب شده و خلبان را به سمت خط مركزی باند هدایت می كند . تعداد این چراغها 17 عدد بوده و به رنگسفید به صورت یك جهته می باشند كه تعداد هفت عدد از این چراغها در راستای خط وسط باند و ده عدد از آنها به عنوان Cross bar عمود بر محور این چراغها و در فاصله 200 متری قبل از تریشلد نصب میگردد . برای نصب این چراغها فضایی حدود 420 متر طولی نیاز می باشد .

9- چراغهای Precision Approach lighting system CATI:
این چراغها به رنگ سفید و یك جهته بوده و تا 900 متر قبل از تریشلد باند این چراغها نصب می گردد . این سیستم دارای پنج كراس بار می باشد كه در فواصل 150 ، 300 ، 450 ، 600 و 750 متری قبل از باند عمود بر چراغهای خط مركزی این سیستم نصب می گردد . چراغهای خط وسط سیستم به دو نوع coded و معمولی می باشد . تعداد این چراغها 120 عدد و دردونوع ایستاده و كفی نصب می گردد .

10- چراغهای Precision Approach lighting system CAT II / III:
این سیستم كلیه ملزومات CATI را شامل می شود با این تفاوت كه تعدادی چراغهای كمكی به نام چراغهای side row قبل از تریشلد از فاصله 300 متری تا ابتدای باند به رنگ قرمز در دو طرف چراغهای سنتر لاین سیستم اپروچ نصب می گردد .

11- چراغهای PAPI :
این چراغها نشان دهنده شیب صحیح زاویه فرود به خلبان می باشند دارای چهار یونیت بوده و سمت چپ باند نصب می گردد . این چراغها به وسیله تركیب نوری كه ایجاد می كنند زاویه صحیح فرود را بهخلبان نشان می دهند یعنی اگر خلبان دو یونیت نزدیك به باند را قرمز ودو یونیت دورتر را سفید ببیند متوجه درستی زاویه فرود می شود . اگرتعداد چراغ های قرمز بیشتر بود خلبان پایینتر از زاویه فرود و اگر تعداد یونیت های سفید بیشتر بود خلبان بالاتر از زاویه فرود می باشد .

12- چراغ های Taxiway edge :
این چراغ ها به رنگ آبی بوده و همه جهته می باشد و در دو نوع ایستاده و كفی مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده عرض تاكسی وی به خلبان می باشد .

13- چراغهای Taxiway center line :
این چراغ ها به صورت كفی بوده و از داخل باند ،‌ كنار Runway center line light شروع شده و خلبان را به داخل تاكسی وی مربوطه هدایت می كند . رنگ این چراغ ها ازداخل باند تا Runway holding position یكی در میان سبز و زرد یك طرفه بوده و از خط holding position به سمت Apron به رنگ سبز می باشد .


14- چراغ های Stop bar :
چراغ های قرمز یك جهته می باشند كه بر روی خط Runway holding position نصب می گردند و هنگامی كه این چراغها روشن باشند خلبان حق عبور از این چراغ ها و ورود به باند عملیاتی را ندارد. این چراغها در سیستم CATII به بالا نصب می شود .

15- چراغ های Runway guard light :
این چراغ ها به صورت زرد رنگ بوده و به دو نوع ایستاده و كفی موجود می باشد و در كنار خط Runway holding position نصب می گردد و به خلبان اخطار نزدیك شدن به باند عملیاتی را می دهد . این چراغ ها به صورت یك طرفه و چشمك زن میباشد .

16- چراغ های Runway turn pad light :
این چراغ ها به رنگ آبی همه جهته می باشد و محدوده turn pad را برای خلبان مشخص می كند .

17- چراغ بیكن گردان(Rotating beacon) :
این چراغ در مكانی بلند بطوریكه هیچ چیز مانع دید آن نشود ( معمولا بالای برج مراقبت ) نصب می گردد و موقعیت فرودگاه را به خلبان نشان می دهد . این چراغ با توجه به كد های رنگی كه به خلبان می دهد نوع فرودگاه و محل آنرا مشخص می كند . كه این كد ها شامل موارد ذیل می باشند :
- سفید و سبز : فرودگاه های عمومی
- سفید و سبز و قرمز : فرودگاه های نظامی
-
18- سیستم Sequence flashing lighting system (SFLS) :
این سیستم برای ایجاد دید بهتر برای خلبان ها در شرایط دید بد و یا شب بین چراغ های اپروچ نصب گردیده و رنگ چراغ های آن سفید می باشد و در هر ثانیه دو مرتبه فلش می زند . این چراغ ها در راستای خط وسط باند قرار دارد .دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -